เป็นการสอนความรู้พื้นฐานของการดูแลผู้ป่ วยโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว อันได้แก่
การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับต้น การสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลและองค์กร การแพทย์
ทางเลือกในการให้การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยงานสาธารณสุข
มูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่ วย ทักษะการติดต่อ สื่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ การใช้ หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ  เวชสารสนเทศ รวมถึงสนับสนุนพฤตินิสัยเจต
คติ  คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพต่อตนเอง

เป็นการสอนความรู้พื้นฐานของการดูแลผู้ป่ วยโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว อันได้แก่
การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับต้น การสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลและองค์กร การแพทย์
ทางเลือกในการให้การบริการสุขภาพแบบองค์รวม ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยงานสาธารณสุข
มูลฐาน เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่ วย ทักษะการติดต่อ สื่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพ การใช้ หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ  เวชสารสนเทศ รวมถึงสนับสนุนพฤตินิสัยเจต
คติ  คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพต่อตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

      หลักวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชน การประเมินงานวิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ การเข้าถึงครอบครัว การบริการสุขภาพทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักอาชีวอนามัย จริยธรรมในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การพัฒนาระบบสาธารณสุข การตรวจร่างกายประจำปี เวชสารสนเทศ การฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยทั่วไปในศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสถานีอนามัย การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทักษะการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน