ศึกษาหลักการและการใช้งานเครื่องตรวจจอตา Direct Ophthalmoscope 
รู้ขั้นตอนการใช้งาน เครื่องตรวจจอตา Direct Ophthalmoscope เพื่อการตรวจจอตาเบื้องต้นได้

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป