แผนการสอนและวัดผล นพท ปี 6

สมภพ ภู่พิทยา

ชื่อเรื่อง การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดเอวร้าวลงขา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นพท.ปี 6

ได้มีความรู้ในการแนวทาง ตรวจร่างกาย และแปลผลการตรวจร่างกายในลักษณะ anatomy related

ได้มีทักษะในการปฏิบัติ ตรวจร่างกาย โดยใช้ผู้ป่วยสมมุติ

ฝึกทักษะในการค้นคว้า หาความรู้

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบosce

เอกสารประกอบ

มีแนบมาด้วย

วิธีการเรียน แบ่งเป็นระยะ

ระยะเตรียมการ ให้อ่านเอกสาร ใน moodleและแจ้งความประสงค์ว่าต้องการน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มชนิดใด อาจารย์ผู้สอนจะสั่งให้

ระยะในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

ผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยคำว่า เรามาเริ่มต้น ตรวจคนไข้ที่มีอาการ ปวดหลังกันเถอะ

นพท.คัดเลือกหุ่นเปล่ามา1คน 

หุ่นต้องเตรียมตัวว่า จะมีอาการแสดงเป็นอย่างไรโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง

นพท.ที่เหลือ ช่วยกัน ตรวจคนไข้สมมุติทีละคน ในเวลาที่จำกัด 

อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่กระตุ้น และ coachingและ อธิบายข้อสงสัย

การวัดผล

แบบประเมินของเดิม

ความร่วมมือโดยสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้

ข้อสอบchoiceและ osce

แผนการสอน และการวัดผล นพท.ปี 5

สมภพ ภู่พิทยา

ชื่อเรื่อง การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ / ปวดเอว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นพท.ปี 5

ได้มีความรู้ในการแนวทางซักประวัติ ตรวจร่างกาย และแปลผลการตรวจร่างกายในลักษณะ anatomy related

ได้มีทักษะในการปฏิบัติ ตรวจร่างกาย โดยใช้ผู้ป่วยสมมุติ

ฝึกทักษะในการค้นคว้า หาความรู้

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบosce

เอกสารประกอบ

มีแนบมาด้วย

วิธีการเรียน แบ่งเป็นระยะ

ระยะเตรียมการ ให้อ่านเอกสาร ใน moodleและแจ้งความประสงค์ว่าต้องการน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มชนิดใด อาจารย์ผู้สอนจะสั่งให้

ระยะในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน

ผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยคำว่า เรามาเริ่มต้น สร้างหุ่นยนต์ที่มีอาการ ปวดคอ/ปวดหลังกันเถอะ

นพท.เลือกว่า จะสร้างหุ่นที่มีอาการอย่างไร และค้ดเลือกหุ่นเปล่ามา 1คน

นพท.ที่เหลือ ช่วยกัน ออกแบบ profileหุ่นยนต์ ประวัติ และอาการแสดงของหุ่นยนต์ ให้ตรงกับความต้องการ โดยอ้างอิงให้ตรงกับ pathoanatomy ที่อธิบายได้

อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่กระตุ้น และ coachingและ อธิบายข้อสงสัย

การวัดผล

แบบประเมินของเดิม

ความร่วมมือโดยสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้

ข้อสอบchoiceและ osce

แนวทางกาศึกษา และงานมอบ

ก่อนคาบเรียน

1.ศึกษาวิดีโอ วิธีการตรวจร่างกายทางออร์ปิดิกส์ เพื่อการวินิจฉัย ภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยที่แผนกผู้ป่วยนอก 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน

3. แต่ละกลุ่มย่อยให้สมาชิก 1 คนสมมติตัวเองเป็นคนไข้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งจากโรคที่ไม่ซำ้กัน ซักซ้อมการให้ประวัติและการแสดงการตรวจพบเพื่อแสดงบทบาทสมมติในคาบเรียน

ในคาบเรียน

ให้ 1 คนในกลุ่มย่อยแสดงเป็นผู้ป่วยให้เพื่อนกลุ่มอื่นทำการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค หลังจากนั้นให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มทำการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อนที่ทำการตรวจร่างกาย