แนวทางกาศึกษา และงานมอบ

ก่อนคาบเรียน

1.ศึกษาวิดีโอ วิธีการตรวจร่างกายทางออร์ปิดิกส์ ส่วนข้อไหล่ และ ข้อเข่า เพื่อการวินิจฉัย ภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยที่แผนกผู้ป่วยนอก 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ 2 คน (กรณี เหลือเศษ 1 คนให้ไปรวมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น 3 คน)

3. แต่ละกลุ่มย่อยให้สมมติตัวเองเป็นคนไข้ที่มีอาการ ปวดเข่า หรือ ปวดไหล่ จากสาเหตุที่ไม่ซำ้กัน ซักซ้อมการให้ประวัติและการแสดงการตรวจพบเพื่อแสดงบทบาทสมมติในคาบเรียน

ในคาบเรียน

ให้ 1 คนในกลุ่มย่อยแสดงเป็นผู้ป่วยให้เพื่อนกลุ่มอื่นทำการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค หลังจากนั้นให้ทำการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อนที่ทำการตรวจร่างกาย