วัตถุประสงค์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมใฝ่ศึกษาในวิทยาการก้าวหน้า พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทหารที่มีคุณลักษณะของผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน พร้อมอุทิศตนให้กองทัพ
และสังคมโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และให้มีความรู้ทางด้านโสตศอนาสิกที่ได้มาตรฐานแพทยสภา 
สามารถนำความรู้ด้านสาขาวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางหูคอจมูกได้
และนำความรู้ไปต่อยอดทำการวิจัยได้ โดยหลักสูตรมีขอบเขตวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
 
1. ให้การศึกษา อบรม และฝึกนักเรียนแพทย์ทหารในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการ ด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านหู คอ จมูก อย่างมีคุณภาพและหลากหลายด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
3. ให้บริการวิชาการทางด้านหู คอ จมูก ที่มีคุณภาพทันสมัยแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินงานทางด้านธุรการ ส่งกำลังบำรุง งบประมาณ และการเงินสวัสดิการแก่กำลังพลในหน่วย
 
เป้าหมายหลัก
1. ให้นพท.มีความรู้เรื่องโรค/กลุ่มอาการตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2544
2. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งสามารถเลือกวิธีการตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรค ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการแปรผลได้ถูกต้อง
3. สามารถให้การรักษาพยาบาลขั้นต้นแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญได้โดยลำพัง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที
5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพแพทย์ที่ดี
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. ปลูกฝังความใฝ่รู้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง รู้วิธีหาความรู้จากแหล่งข้อมูล

ศึกษาเกี่ยวกับโรคทางหู คอ จมูก การวินิจฉัย การรักษา การผ่าตัด การส่งต่อผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมใฝ่ศึกษาในวิทยาการก้าวหน้า พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทหารที่มีคุณลักษณะของผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน พร้อมอุทิศตนให้กองทัพ
และสังคมโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และให้มีความรู้ทางด้านโสตศอนาสิกที่ได้มาตรฐานแพทยสภา 
สามารถนำความรู้ด้านสาขาวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางหูคอจมูกได้
และนำความรู้ไปต่อยอดทำการวิจัยได้ โดยหลักสูตรมีขอบเขตวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
 
1. ให้การศึกษา อบรม และฝึกนักเรียนแพทย์ทหารในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการ ด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านหู คอ จมูก อย่างมีคุณภาพและหลากหลายด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
3. ให้บริการวิชาการทางด้านหู คอ จมูก ที่มีคุณภาพทันสมัยแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ดำเนินงานทางด้านธุรการ ส่งกำลังบำรุง งบประมาณ และการเงินสวัสดิการแก่กำลังพลในหน่วย
 
เป้าหมายหลัก
1. ให้นพท.มีความรู้เรื่องโรค/กลุ่มอาการตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2544
2. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งสามารถเลือกวิธีการตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรค ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการแปรผลได้ถูกต้อง
3. สามารถให้การรักษาพยาบาลขั้นต้นแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่งด่วนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญได้โดยลำพัง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที
5. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพแพทย์ที่ดี
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. ปลูกฝังความใฝ่รู้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง รู้วิธีหาความรู้จากแหล่งข้อมูล

เป็นการศึกษาเกี่่ยวกับโรค หู คอ จมูก