การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การวินิจฉัย หลักการแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ฝึกทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การทำหัตถการพื้นฐาน การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทักษะการติดต่อสื่อสารและคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์