ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางร่างกาย จิตใจสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคลความเกี่ยวข้องของสมองและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจ หน้าที่ของจิตใจและกลไกในการปรับตัวทางจิตใจปฏิกิริยาปกติต่อความเครียดและการจัดการความผูกพันทางอารมณ์และการเลี้ยงดู พัฒนาการทางจิตใจและจริยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่ภาวะของทารกในครรภ์มารดา  วัยทารกวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนกระทั่งวัยชราพัฒนาการครอบครัวสุขภาพจิตและการปรับตัวการเชื่อมโยงเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง

 

          Correlation among physical, mental,  emotional  and social factors to human behavior  human brain and behavior related to mental disorders  mental function and it’s defense mechanism bonding  attachment and child rearing pattern psychological and moral development beyond the period : pregnancy,  infant, toddler school-age, teenage, adult and aging,  family development,  mental health and self adaptation,  integration to real world.