ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยกรรม  ผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ที่จะได้รับการผ่าตัด เน้นการปฏิบัติงานหัตถการของนักเรียนแพทย์และภาคทฤษฎีทางวิสัญญีวิทยา  การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด  การดูแลผู้ป่วยวิกฤต  และการให้ยาระงับความเจ็บปวดในระหว่างและหลังการผ่าตัด

      การศึกษาโสตทัศนูปกรณ์มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโสตทัศนูปกรณ์รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนา และประกอบวิชาชีพโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

         จิตเวชศาสตร์ มาจากคำว่า จิต ที่แปลว่าจิตใจ รวมกับ เวชศาสตร์ ที่แปลว่า ศาสตร์ด้านการแพทย์ เมื่อรวมกันจึงหมายถึง การศึกษาทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการบกพร่องทางจิต ต่างกับ คำว่า จิตวิทยา ตรงที่ว่า จิต ที่แปลว่าจิตใจ รวมกับคำว่า วิทยา ที่มาจากวิทยาศาสตร์แทน ดังนั้น จิตวิทยาจึงเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์

อาการบกพร่องทางจิต มีความหมายตามแนวความคิดที่มีอยู่ในขณะนี้ว่า เป็นอาการที่เกิดจากความบกพร่องจากการทำงานของระบบประสาทของสมองมนุษย์ โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการพัฒนาสมองที่ถูกกำหนดจากยึน และสภาพแวดล้อม