วัตถุประสงค์รายวิชา
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองแล้ว นิสิตแพทย์สามารถ · อธิบายหลักการพื้นฐานของรังสีวิทยา · อธิบายลักษณะปกติและผิดปกติจากภาพถ่ายทางรังสี · อธิบายหลักการแปลผลภาพถ่ายทางรังสีธรรมดาในโรคที่พบบ่อย · อธิบายหลักการแปลผลภาพคลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และภาพการตรวจ ชนิดพิเศษในโรคที่วินิจฉัยได้ง่าย · บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด และผลแทรกซ้อนจากการส่งตรวจทางรังสีชนิดต่า งๆ และ เลือกชนิดการส่งตรวจให้เหมาะสมกับโรค · อธิบายหลักการใช้รังสีเพื่อการรักษาโรค ข้อบ่งชี้ และผลข้างเคียง · อธิบายหลักการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พื้นฐาน · บอกวิธีการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การใช้สารกัมมันตรังสี ชนิดของสารกัมมันตรังสี เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคบางชนิด รวมทั้งข้อบ่งชี้ และผลข้างเคียงของการตรวจ · อธิบายหลักการแปลภาพปกติ และผิดปกติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคที่พบบ่อย

 เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เกินระดับที่หูของคนเราจะได้ยิน เป็นคลื่นเสียงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น  ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น ตับ ,ตับอ่อน,ม้าม,ถุงน้ำดี,ไต,ท่อไต,กระเพาะปัสสาวะ,ต่อมลูกหมาก,มดลูก และทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังสามารถดูความผิดปกติของหลอดเลือดได้อีกด้วย โดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดบริเวณที่ตรวจ นอกเหนือไปจากแรงกดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

    1. จัดการเรียนการสอนวิชารังสีวิทยาและการฝึกศึกษาวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    2. ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับกองรังสีกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีแก่ผู้ป่วย ทหารและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น ๔ แผนก ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แผนกสำรวจสุขภาพรังสี
    3. ภาควิชารังสีวิทยา มีการดำเนินการวิจัยร่วมกับ กองรังสีกรรม กำหนดทิศทางด้านการวิจัย โดยการสนับสนุนให้มีการทำการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน กระตุ้นให้คณาจารย์ สร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
    4. ภาควิชารังสีวิทยา ให้บริการวิชาการบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และการใช้สารทึบรังสีอย่างปลอดภัย
    5. ภาควิชารังสีวิทยา มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส พิธีมุทิตาจิต คณาจารย์เกษียณอายุราชการ ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าและทำบุญทอดกฐินประจำปี พิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนนักเรียนแพทย์ทหาร ของชมรมพุทธศาสน์ สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า