ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับนักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปีการศึกษา 2556 จัดทำเพื่อเป็นสื่อการสอน วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยเน้นเนื้อหา ที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพแพทย์ได้แก่ การป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ แบบ holistic care เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย ตามนิยามของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต