ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ทั้งภายนอกและภายในของ สมอง

Zone สำหรับ ติวข้อสอบ National License 1 part ของภาค anatomy

ลักษณะโครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและระบบประสาทของแขนและขาพร้อมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิก  
Morphological structures in gross anatomy, function and mechanism of musculoskeletal system and nervous system of upper and lower extremities including clinical correlation study

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษและสมองของมนุษย์แบบบูรณาการประกอบด้วย โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์  การเจริญพัฒนา และสรีรวิทยาในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพเบื้องต้น

Integration of gross anatomy, histology and embryology of special sense and human brain and physiology of human brain in normal and clinical correlation

The immune system  provides defense or  immunity  against infectious agents ranging from viruses to multicellular parasites. Histologically this system consists of a large, diverse population of leukocytes located within every tissue of the body and  lymphoid organs  interconnected only by the blood and lymphatic circulation. Immunity obviously has tremendous medical importance, one part of which focuses on autoimmune diseases in which immune cells begin to function abnormally and attack molecular components of the body’s own organs.

Learn more about larynx and pharynx and complete assignment to get score