ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกัน และเภสัชวิทยาของยาปรับภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส พยาธิกำเนิด และพยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัส ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ไวรัสอุบัติใหม่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส และเภสัชวิทยาของยาต้านเชื้อไวรัส พยาธิวิทยาทั่วไป ได้แก่ การปรับตัวของเซลล์ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของการไหลเวียน และบทนำเกี่ยวกับเนื้องอก

                    Immune system, immunopathology, immunogenetics and pharmacology of immunomodulators; viral morphology and life cycle, pathogenesis and pathology of viral infection, epidemiology, protection and prevention  in viral infections with impact on health in Thailand, emerging viruses, laboratory techniques to investigate and diagnosis of virus infection and pharmacology of antiviral drugs; general pathology such as cellular adaptation, cell injury and death, inflammatory response and wound healing and repair, hemodynamic disturbance and introduction to neoplasia

                              สัณฐานวิทยา กลไกการก่อโรคและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในคนที่พบได้บ่อยในประเทศไทย พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทั้งส่วนบุคคลและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และทักษะเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

                              Morphology,  pathogenic mechanism and laboratory diagnosis of bacteria and fungi commonly found in Thailand;  pathogenesis and pathology related to bacterial and fungal infection;  pharmacology of therapeutic antimicrobial agents; holistic control and prevention of infectious diseases both individual and community, and basic laboratory skills for diagnosis of infectious diseases.